Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chung

Thông tin chung
Thứ 4, Ngày 19/10/2016, 16:00
Thành phố Bến Tre tập trung thúc đẩy phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tạo động lực phát triển kinh tế ổn định, bền vững
19/10/2016 | Hồng Quốc

Qua 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 07 của Thị xã ủy (nay là Thành ủy Bến Tre) về thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về đy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, nhận thức của các cấp ủy, hệ thống chính trị của thành phố về tầm quan trọng của đẩy mạng phát triển công nghiệp được nâng lên, quy mô và giá trị sản xuất công nghiệp không ngừng phát, cụ thể: tổng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2006 – 2010 là gần 9.000 tỷ đồng, tăng bình quân 12,5%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2010 – 2015 là trên 14.000 tỷ đồng tăng trưởng bình quân 11,2%/năm, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động trong và ngoài địa phương, tạo nguồn thu cho ngân sách, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua của thành phố.

Thanh-pho-Ben-Tre-mang-dien-mao-moi-qua-10-nam-thuc-hien-chuong-trinh.jpg
Một góc của Thành phố Bến Tre nhìn từ trên cao

Xác định công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, huy động các thành phần kinh tế hưởng ứng thực hiện Chương trình hành động là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng. Do đó ngay từ lúc triển khai chương trình Thành ủy các tổ chức cơ sở Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã tăng cường công tác triển khai, quán triệt đến đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp... thông qua nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt tại các tổ NDTQ, các cuộc sinh hoạt ở các chi, tổ hội...góp phần nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, huy động và tạo được sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nội dung, mục tiêu của Chương trình.

Bên cạnh đó, nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, nhanh chóng giảm phiền hà cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong quan hệ thực hiện thủ tục pháp lý thành phố quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính trong đó chú trọng đến thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông, đặc biệt năm 2014 Thành phố Bến Tre đã áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 đối với 13 lĩnh vực thủ tục hành chính cấp huyện tại 12/12 phòng, ban chuyên môn thành phố; thành phố cũng thành lập Tổ Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp để giúp đỡ, hướng dẫn doanh nghiệp các vấn đề pháp lý trong thực hiện các dự án đầu tư. Ngoài ra, thành phố còn ban hành các kế hoạch về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, kế hoạch về ra soát các quy định, thủ tục hành chính, qua đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động công vụ, công chức thành phố tiến tới xây dựng nền công vụ "Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả".

Cùng với đó để đáp ứng tốt yêu cầu hạ tầng phục vụ sản xuất, thu hút đầu tư, trong giai đoạn từ năm 2006 - 2015, thành phố Bến Tre đã tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong đó trọng tâm là phát triển hạ tầng về giao thông và điện, cụ thể: thành phố đã phát triển mới 21,90 km đường dây trung thế, 47 km đường dây hạ thế, 45 cụm biến áp với tổng kinh phí trên 53 tỷ đồng, bên cạnh đó, thành phố xây dựng hơn 85 km đường ống cung cấp nước sạch gồm: hệ thống tuyến ống cấp I, II, III với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng, đầu tư mới và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông quan trọng như: cầu Hàm Luông, cầu Bến Tre, cầu Mỹ Hóa, đường 887... tạo nền tảng thuận lợi cho công tác thu hút kêu gọi đầu tư của thành phố. Kết quả, từ năm 2007 đến nay thành phố đã có 3 dự án của các nước như Pháp, Trung Quốc được cấp phép hoạt động với số vốn đăng ký trên 1,5 triệu USD. Đối với các dự án trong nước từ năm 2006 đến nay nhiều doanh nghiệp, cơ sở đã đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh cho sản phẩm, cụ thể: công ty TNHH MTV Việt Hồng hiện có trên 2.400 công nhân tăng gấp 10 lần về qui mô so với năm 2006; công ty TNHH Sản xuất Thực phẩm Đồ uống Thanh Bình hiện sản xuất nhiều sản phẩm từ nguyên liệu trái cây của tỉnh nhà; ngoài ra các doanh nghiệp khác đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới chất lượng, bước đầu tạo dựng uy tín đối với các đối tác trong và ngoài nước như: sản phẩm mặt nạ dừa, dầu dừa tinh khiết, than gáo dừa sạch éo viên, sản phẩm ampli đèn điện tử...

Trong qua trình phát triển công nghiệp thành phố cũng luôn chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, thành phố chỉ đạo các ngành chuyên môn điều tra, thống kê các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, qua điều tra có 14 loại hình sản xuất và 2019 cơ sở sản xuất trực tiếp có khả năng gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chấp hành nghiêm các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường, hỗ trợ 1 phần kinh phí để các cơ sở xây dựng hệ thống xử lý chất thải ra môi trường, đồng thời thường xuyên kiểm tra phúc tra xử lý kiên quyết đối với các trường hợp cố tình vi phạm các qui định về bảo vệ môi trường... từ đó, tình trạng vi phạm các qui định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh được kéo giảm hơn 50% so với trước khi thực hiện Chương trình.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận qua 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 07 của Thị xã ủy (nay là Thành ủy Bến Tre) về thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về đầy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020, thành phố Bến Tre cũng còn một số hạn chế như: nguồn lực đầu tư của ngân sách, khả năng huy động vốn toàn xã hội thấp; cơ sở hạ tầng phát triển chưa đồng bộ, không có điều kiện xây dựng vùng nguyên liệu nên chưa đáp ứng tốt yêu cầu thúc đẩy công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển; một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến việc đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất đặc biệt là những công nghệ tiên tiến để nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm...

Thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng lợi thế, khai thác hợp lý và sử dụng nguồn nguyên liêu phục vụ cho sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tăng dần các sản phẩm chế biến, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp từ nguyên liêu dừa và các sản phẩm may mặc, phấn đấu giữ vững tốc độ tăng trưởng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt bình quân trên 12,5%/năm, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại II, thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp đã đề ra. Cụ thể, thành phố tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre đến năm 2020 cho phù hợp với tình hình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp hiện nay; đẩy mạnh phong trào Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt trên lĩnh vực khởi nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, thu hút đầu tư, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", trong đó quan tâm vận động dùng sản phẩn công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có chất lượng, giá thành phù hợp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển hạ tầng phục vụ công nghiệp và phát triển đô thị, trong đó chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, bến bãi vận chuyển, trung chuyển hàng hóa; quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong đó chủ trọng giải quyết nhanh, gọn, đúng quy định về thủ tục đất đai, giấy phép kinh doanh và các thủ tục nhằm tạo điều kiện nhanh chóng và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Lượt người xem:  1
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com