Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 14/11/2018, 11:00
Tài liệu kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2018
14/11/2018 | Ủy ban nhân dân Tp Bến Tre
Tài liệu kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2018. Đã được cập nhật đầy đủ vào ngày 27/11/2018.
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Phân loại Đường dẫn tải về
119/KH-HĐND
26/10/2018
Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre (0-1-119-KE-HOACH-TO-CHUC-LAY-PHIEU-TIN-NHIEM)

Tải về    icon-download.png
128/ĐC-UBND
12/11/2018
Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI (0-2-128-DE-CUONG-TIEP-XUC-CU-TRI)

Tải về    icon-download.png
143/HĐND
22/11/2018
Đăng ký chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XI (0-3-143-HDND-dang-ky-chat-van-ky-hop-thu-10)

Tải về    icon-download.png
131/GM-HĐND
14/11/2018
Giấy mời dự kỳ họp thứ 10 – kỳ họp cuối năm 2018 HĐND TPBT khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (0-4-131-GM-Hop-HDND-10)

Tải về    icon-download.png
145/HD-HĐND
26/11/2018
Hướng dẫn tổ đại biểu, đại biểu HĐND TPBT thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Bến Tre, khóa XI (0-5-145-HD-thao-luan-ky-hop-thu-10)

Tải về    icon-download.png
3806/BC-UBND22/11/2018
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre 2018 (1-1-BC-3806-va-bao-cao-tom-tat-Tinh-hinh-thuc-hien-KH-phat-trien-KTXH-nam-2018)

Tải về    icon-download.png
3807/BC-UBND22/11/2018
Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre 2018 (1-2-BC-3807-BC-tom-tat-tinh-hinh-thuc-hien-KH-phat-trien-KTXH-va-KH-nam-2018)

Tải về    icon-download.png
3809/KH-UBND22/11/2018
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TPBT năm 2019 (1-3-KH-3809-KH-phat-trien-KTXH-thanh-pho-nam-2019)

Tải về    icon-download.png
4043/TTr-UBND11/12/2018
Tờ trình thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TPBT năm 2018 (Thay thế tờ trình 3808/TTr-UBND) (1-4-4043-TTr-thong-qua-KH-phat-trien-KTXH-2018-thay-TTr-3808)


Tải về    icon-download.png
4044/UBND-TH11/12/2018
Về việc điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2018; Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 (1-5-4044-UBND-TH-dieu-chinh-bo-sung-bc-KTXH-2018-KH-2019)


Tải về    icon-download.png
3810/TTr-UBND
3811/BC-UBND
22/11/2018
Tờ trình + Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2018 (2-1-TTr-3810-Kem-BC-3811-Tinh-hinh-thu-chi-ngan-sach-nam-2018)

Tải về    icon-download.png
3812/TTr-UBND
3813/BC-UBND
22/11/2018
Tờ trình + Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn Ngân sách Nhà nước năm 2018; dự kiến đầu tư nguồn vốn Ngân sách Nhà nước năm 2019 (2-2-TTr-3812-Kem-BC-3813-BC-ket-qua-thuc-hien-KH-von-dau-tu)

Tải về    icon-download.png
3952/BC-UBND05/12/2018
Báo cáo lần 2 có điều chỉnh, bổ sung nội dung trang 1, trang 2 (chữ nghiêng); số liệu không thay đổi so với báo cáo lần 1 (Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2018; dự kiến đầu tư nguồn vốn Ngân sách Nhà nước năm 2019) (2-3-3952-BC-bo-sung-BC-ket-qua-thuc-hien-KH-von-dau-tu)

Tải về    icon-download.png
3823/TTr-UBND
3824/PA-UBND
22/11/2018
Tờ trình + Phương án phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2019 (3-1-TTr-3823-Kem-PA-3824-Phuong-an-phan-bo-du-toan-thu-chi-ngan-sach-NN-nam-2019)

Tải về    icon-download.png
3814/BC-UBND
22/11/2018
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri thành phố trước, trong và sau kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XI (4-1-BC-3814-Bao-cao-tiep-thu-giai-trinh-y-kien-cu-tri-TP)

Tải về    icon-download.png
488/BC-VKS
09/11/2018
Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2018 và phương hướng công tác kiểm sát năm 2019 (5-1-BC-488-VKSND-TP)

Tải về    icon-download.png
462/BC-TA
19/11/2018
Báo cáo tổng kết công tác xét xử năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 (6-1-BC-462-TAND)

Tải về    icon-download.png
975/BC-CCTHADS
19/11/2018
Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự, hành chính năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 (7-1-BC-975-BC-THADS)

Tải về    icon-download.png
139/TB-MTTQ-BTT
20/11/2018
Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 (8-1-TB-139-TB-cong tac-MT-tham-gia-XD-chinh-quyen-2018)

Tải về    icon-download.png
137/BC-HĐND
22/11/2018
Báo cáo hoạt động của HĐND thành phố năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 (9-1-BC-137-BC-hoat-dong-HDNDTP)

Tải về    icon-download.png
138/BC-HĐND
22/11/2018
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thành phố năm 2018 (10-1-bc-138-ket-qua-cong-tac-giam-sat-2018)

Tải về    icon-download.png
139/BC-HĐND
22/11/2018
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2018, dự kiến Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND năm 2019 (11-1-bc-139-BC-Ket-qua-giam-sat-2018-chuong-trinh-2019)

Tải về    icon-download.png
140/BC-HĐND
22/11/2018
Báo cáo sử dụng kinh phí năm 2018, dự toán kinh phí 2019 (12-1-bc 140-kinh-phi-HDND-2018-du-toan-kinh-phi-2019)

Tải về    icon-download.png
24/BC-HĐND
19/11/2018
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban pháp chế HĐND thành phố năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (13-1-24-BC-hoat-dong-Ban-Phap-che-HDND-TP)

Tải về    icon-download.png
09/BC-KTXH
13/11/2018
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế- Xã hội HĐND thành phố năm 2018 (13-2-9-BC-KTXH-Bao-cao-hoat-dong-ban-kinh-te-xa-hoi)

Tải về    icon-download.png
150/BC-HĐND
11/12/2018
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu góp ý văn bản Thường trực HĐND thành phố trình kỳ họp thứ 10 (14-1-150-bc-tiep-thu-giai-trinh-y-kien-thao-luan)

Tải về    icon-download.png

12/12/2018
Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri thành phố trước, trong, sau kỳ họp thứ 9, trước kỳ họp thứ 10 và ý kiến họp Tổ đại biểu thảo luận văn kiện trình ký họp thứ 10, HĐND thành phố Bến Tre khóa XI (14-2-An-HDND-BC-tong-hop)

Tải về    icon-download.png
Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp
3815/TTr-UBND
22/11/2018
Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TPBT, tỉnh Bến Tre năm 2019 (30-1ttr-3815-Ban-hanh-NQ-thong-qua-KH-phat-trien-KTXH-2019)

Tải về    icon-download.png
3816/TTr-UBND
22/11/2018
Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước thành phố Bến tre, tỉnh Bến Tre năm 2019 (31-1-TTR-3816-Thong-qua-NQ-ve-du-toan-phan-bo-ngan-sach-NN-nam-2019)

Tải về    icon-download.png
30/11/2018
Dự thảo lần 2 Nghị quyết về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước thành phố Bến tre, tỉnh Bến Tre năm 2019 (31-2-Du-thao-lan-2-NQ-ve-du-toan-phan-bo-ngan-sach-NN-nam-2019)

Tải về    icon-download.png
11/12/2018
Phương án: Phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2019 (31-3-Bo-sung-du-toan-thu-chi-ngan-sach-NN-TPBT-2019)

Tải về    icon-download.png
3817/TTr-UBND
22/11/2018
Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước TPBT năm 2019 (32-1-TTR-3817-Thong-qua-NQ-ve-KH-dau-tu-nguon-von-NS-NN-nam-2019)

Tải về    icon-download.png
30/11/2018
Dự thảo lần 2 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước TPBT năm 2019 (32-2-Du-thao-lan-2-NQ-ve-KH-dau-tu-nguon-von-NS-NN-nam-2019)

Tải về    icon-download.png
12/12/2018
Dự thảo lần 3 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước TPBT năm 2019 (32-3-Du_thao_lan_3-KH-nguon-von-ngan_sach-NN-2019)

Tải về    icon-download.png
135/TTr-HĐND
22/11/2018
Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (33-1-TTr-135-Thong-qua-NQ-thanh-lap-Doan-Giam-sat-thuc-hien-cong-tac-PBGDPL)

Tải về    icon-download.png
136/TTr-HĐND
22/11/2018
Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về quy hoạch trên lĩnh vực xây dựng (34-1-TTr-136-thanh-lap-doan-giam-sat-linh-vuc-xay-dung)

Tải về    icon-download.png
148/HĐND
05/12/2018
Tờ trình thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng (Dự thảo lần 2, bỏ cụm từ “trên lĩnh vực”) (34-2-148-HDND-thanh-lap-doan-giam-sat-cong-tac-quan-ly-NN-ve-QHXD)

Tải về    icon-download.png
141/TTr-HĐND
22/11/2018
Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2019 (35-1-TTR-141-Kinh-phi-hoat-dong-HDND-2019)

Tải về    icon-download.png
142/TTr-HĐND
22/11/2018
Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố Bến Tre năm 2019 (36-1-TTR-142-Chuong-trinh-xay-dung-NQ-HDND)

Tải về    icon-download.png
11/12/2018
Dự thảo lần 2: Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố Bến Tre năm 2019 (36-2-Du-thao-lan-2-Ct-xay-dung-nghi-quyet-HDND)

Tải về    icon-download.png
Các báo cáo thẩm tra
25/BC-HĐND
26/11/2018
Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2018 và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019 (37-1-BC-25-BCTT-tinh-hinh-quoc-phong-an-ninh-2018)

Tải về    icon-download.png
26/BC-HĐND
26/11/2018
Báo cáo thẩm tra công tác xét xử của Toà án nhân dân, công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân và công tác thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre 2018 (37-2-26-BCTT-cong-tac-TA-VKS-THADS)

Tải về    icon-download.png
27/BC-HĐND
26/11/2018
Báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TPBT đối với báo cáo của Uỷ ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre (37-3-27-BC-tom-tat-tham-tra-BC-UBND-TA-VKS-THADS)

Tải về    icon-download.png
28/BC-HĐND
26/11/2018
Báo cáo thẩm tra kết quả tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri thành phố (37-4-28-BCTT-ket-qua-tiep-thu-giai-trinh-y-kien-cu-tri)

Tải về    icon-download.png
29/BC-HĐND
26/11/2018
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2019 (37-5-29-BCTT-du-thao-NQ-KH-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2019)

Tải về    icon-download.png
10/BC-KTXH
30/11/2018
Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre 2018 (38-1-10-BCTT-tinh-hinh-thuc-hien-KH-PT-KTXH)

Tải về    icon-download.png
11/BC-KTXH
30/11/2018
Báo cáo thẩm tra tình hình thu, chi ngân sách năm 2018 và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2019 (38-2-11-BCTT-tinh-hinh-TC-NSNN-2018-PA-2019)

Tải về    icon-download.png
12/BC-KTXH
11/11/2018
Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2018 (38-3-12-BCTT-ket-qua-KH-dau-tu-nguon-von-NSNN-2018)

Tải về    icon-download.png
13/BC-KTXH
30/11/2018
Báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 9 HĐND TPBT khóa XI (38-4-13-BCTT-ket-qua-giai-quyet-YKCT-ky-hop-9)

Tải về    icon-download.png
14/BC-KTXH
30/11/2018
Báo cáo thẩm tra Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2019 (38-5-14-BCTT-KH-PT-KTXH-2019)

Tải về    icon-download.png
15/BC-KTXH
30/11/2018
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước thành phố Bến tre, tỉnh Bến Tre năm 2019 (38-6-15-BCTT-du-thao-NQ-du-toan-NSNN-PA-phan-bo-2019)

Tải về    icon-download.png
16/BC-KTXH
30/11/2018
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước TPBT năm 2019 (38-7-16-BCTT-du-thao-NQ-KH-dau-tu-ngon-von-NSNN-2019)

Tải về    icon-download.png
3941/TTr-UBND
04/12/2018
Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016 – 2021 (39-1-3941-TTr-mien-nhiem-TV-UBNDTP)

Tải về    icon-download.png
3951/BC-UBND
05/12/2018
Báo cáo giải trình thu, chi ngân sách năm 2018 (39-2-3951-BC-giai-trinh-thu-chi-NSNN-2018)

Tải về    icon-download.png
155/BB-HĐND
19/12/2018
Trích biên bản Họp Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tháng 12/2018 (Mở rộng) (40-1-155-BB-HDND)

Tải về    icon-download.png
Nghị quyết chính thức
01/2018/NQ-HĐND
13/12/2018Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước TPBT năm 2019 (52-1-01-NQ-ve-KH-dau-tu-von-NSNN-nam-2019)
Tải về     icon-download.png
07/2018/NQ-HĐND
14/12/2018Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016 – 2021 (52-2-07-NQ-phe-chuan-ket-qua-mien-nhiem uv-ub)
Tải về     icon-download.png
08/2018/NQ-HĐND
14/12/2018Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu (52-3-08-NQ-xac-nhan-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem)
Tải về     icon-download.png
09/2018/NQ-HĐND
14/12/2018Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TPBT, tỉnh Bến Tre năm 2019 (52-4-09-NQ-thong-qua-ke-hoach-phat-trien-KTXH-2019)
Tải về     icon-download.png
10/2018/NQ-HĐND
14/12/2018Nghị quyết về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2019 (52-5-10-NQ-du-toan-phan-o-ngan-sach-nha-nuoc-2019)
Tải về     icon-download.png
11/2018/NQ-HĐND
14/12/2018Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố Bến Tre năm 2019 (52-6-11-NQ-CT-xay-dung-NQQ-HDND-2019)
Tải về     icon-download.png
12/2018/NQ-HĐND
14/12/2018Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng (52-7-12-NQ-Thanh-lap-doan-giam-sat-ve-quy-hoach-xay-dung)
Tải về     icon-download.png
13/2018/NQ-HĐND
14/12/2018Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (52-8-13-NQ-Thanh-lap-doan-giam-sat-ve-cong-tac-PBGDPL)
Tải về     icon-download.png
14/2018/NQ-HĐND
14/12/2018Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2019 (52-9-14-NQ-kinh-phi-hoat-dong-cua-HDND-TP)
Tải về     icon-download.png
151/TB-HĐND-MT
14/12/2018Thông báo về việc tổ chức cho đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND TPBT (53-1-TB-151-tiep-xuc-cu-tri-sau-ky-hop-thu-10)
Tải về     icon-download.png
157/BB-HĐND
26/12/2018Biên bản kỳ họp thứ 10 HĐND TPBT khoá XI (53-2-157-BB-HDND)
Tải về     icon-download.png
01/BC-HĐND
09/01/2019Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu (53-3-01-BC-HDND)
Tải về     icon-download.png

Tổng hợp tất cả tài liệu thành file​ nén .rar​​

Tải về     icon-download.png

Tổng hợp tất cả tài liệu thành file nén .zip​

Tải về     icon-download.png
Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 10
105/11/2018
Ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố (50-1-Nguyen-Van-Duc)

Tải về    icon-download.png
209/11/2018
Ông Nguyễn Ngọc Lợi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố (50-2-Nguyen-Ngoc-Loi)

Tải về    icon-download.png
307/11/2018
Ông Phạm Đông Thuận - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố (50-3-Pham-Dong-Thuan)

Tải về    icon-download.png
412/11/2018
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thôi - Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố (50-4-Nguyen-Thi-Ngoc-Thoi)

Tải về    icon-download.png
507/11/2018
Ông Trần Ngọc Xuân - Trưởng ban pháp chế HĐND thành phố (50-5-Tran-Ngoc-Xuan)

Tải về    icon-download.png
608/11/2018
Ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố (50-6-Cao-Thanh-Hieu)

Tải về    icon-download.png
712/11/2018
Ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố (50-7-Nguyen-Van-Thuong)

Tải về    icon-download.png
812/11/2018
Ông Nguyễn Trúc Lâm - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố (50-8-Nguyen-Truc-Lam)

Tải về    icon-download.png
909/11/2018
Ông Huỳnh Vĩnh Khánh - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố (50-9-Huynh-Vinh-Khanh)

Tải về    icon-download.png
1012/11/2018
Ông Lê Quang Gốc - Trưởng Công an thành phố (50-10-Le-Quang-Goc)

Tải về    icon-download.png
1108/11/2018
Ông Huỳnh Văn Hùng – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố (50-11-Huynh-Van-Hung)

Tải về    icon-download.png
1209/11/2018
Ông Nguyễn Ngọc Sỹ - Chánh Thanh tra thành phố (50-12-Nguyen-Ngoc-Sy)

Tải về    icon-download.png
1311/11/2018
Ông Ngô Thanh Hưng - Trưởng phòng Tư pháp thành phố (50-13-Ngo-Thanh-Hung)

Tải về    icon-download.png
1412/11/2018
Bà Huỳnh Mai Nguyễn - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố (50-14-Huynh-Mai-Nguyen)

Tải về    icon-download.png
1510/11/2018
Bà Lê Thị Đỏ - Trưởng phòng Kinh tế thành phố (50-15-Le-Thi-Do)

Tải về    icon-download.png
1609/11/2018
Bà Mai Ngọc Bích - Trưởng phòng Nội vụ thành phố (50-16-Mai-Ngoc-Bich)

Tải về    icon-download.png
1712/11/2018
Ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố (50-17-Nguyen-Quang-Minh)

Tải về    icon-download.png
1812/11/2018
Ông Phạm Văn Trung - Bí thư đảng ủy phường Phú Tân (50-18-Pham-Van-Trung)

Tải về    icon-download.png
1912/11/2018
Ông Võ Văn Luyến - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (50-19-Vo-Van-Luyen)

Tải về    icon-download.png
2009/11/2018
Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - Trưởng phòng Y tế thành phố (50-20-Nguyen-Thi-Minh-Ngoc)

Tải về    icon-download.png
2112/11/2018
Bà Lê Thị Thanh Huệ - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố (50-21-Le-Thi-Thanh-Hue)

Tải về    icon-download.png
2210/11/2018
Bà Đoàn Thị Phúc - Trưởng phòng Lao động - TBXH thành phố (50-22-Doan-Thi-Phuc)

Tải về    icon-download.png

Tổng hợp các báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm file​ nén .rar​​

Tải về     icon-download.png

Tổng hợp các báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm file nén .zip​

Tải về     icon-download.png


Lượt người xem:  1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com