Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 08/06/2018, 10:00
Tài liệu kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2018
08/06/2018 | Ủy ban nhân dân Tp Bến Tre
Tài liệu kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2018
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Phân loại Đường dẫn tải về
Hướng dẫn tải tài liệu kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre

Tải về     icon-download.png
1672/BC-UBND
14/6/2018
Báo cáo bổ sung tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 (1-1672-BC-UBND-BC-BS-KTXH)

Tải về     icon-download.png
1723/TTr-UBND20/6/2018Tờ trình Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Bến Tre (2-0-TTr-1723-UBND-TQ-TH-NV-PT-KTXH)
Tải về     icon-download.png
1671/BC-UBND
14/6/2018
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Bến Tre (2-1-BC-1671-UBND-TH-NV-PT-KTXH)

Tải về     icon-download.png
1679/BC-UBND
15/6/2018
Báo cáo tóm tắt tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Bến Tre (2-2-BC-1679-BC-TOM-TAT-KTXH)

Tải về    icon-download.png
01/BC-HĐND28/6/2018Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Bến Tre (2-3-BC-01-HDND-THAM-TRA-TH-NV-PT-KTXH)
Tải về    icon-download.png
1726/TTr-UBND
980/BC-UBND
20/6/2018
12/4/2018
Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre nằm 2017.
Báo cáo thuyết minh quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017.
(3-TTr-1726-BC-QUYET-TOAN-TC-NN-2017)

Tải về     icon-download.png
1927/BC-UBND9/7/2018Báo cáo điều chỉnh báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017 (3-BC-1927-BC-DC-QUYET-TOAN-TC-NN-2017)
Tải về     icon-download.png
02/BC-HĐND 28/6/2018Báo cáo thẩm tra báo cáo quyết toán, thu chi ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2017(3-1-BC-02-HDND-THAM-TRA-BC-QUYEN-TOAN-THU-CHI-NSNN)
Tải về     icon-download.png
1724/TTr-UBND 20/6/2018 Tờ trình thông qua báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2018 (4-TTr-1724-TQBC-THTHKH-NVNS-6-THANG-2018)
Tải về    icon-download.png
1926/BC-UBND 9/7/2018 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2018 (4-2-BC-1926-TQBC-THTHKH-NVNS-6-THANG-2018)
Tải về    icon-download.png
03/BC-HĐND 28/6/2018 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2018(4-1-BC-03-HDND-THAM-TRA-KH-DT-NV-NS-NN)
Tải về    icon-download.png
1608/BC-UBND
07/6/2018
Tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri thành phố sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khoá XI (5-BC-1608-GIAI-TRINH-YKCT-KHT7)

Tải về    icon-download.png
1836/BC-UBND28/6/2018Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri thành phố trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI (5-1-BC-1836-GIAI-TRINH-YKCT-TRUOC-KHT9)

Tải về    icon-download.png
04/BC-HĐND28/6/2018Báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI (5-2-BC-04-HDND-TT-GIAI-QUYET-Y-KIEN-CU-TRI)
Tải về    icon-download.png
11/BC-HĐND27/6/2018Báo cáo thẩm tra kết quả trả lời các kiến nghị của cử tri(5-3-BC-11-HDND-THAM-TRA-KQ-TLKN)
Tải về    icon-download.png
1827/BC-UBND29/6/2018Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI (6-BC-1827-TH-KQ-THUC-HIEN-Y-KIEN-CHAP-VAN)
Tải về    icon-download.png
1356/CCT-TTHT&THNVDT26/6/2018Báo cáo kết quả thực hiện chất vấn của bà Nguyễn Lê Phương Thảo (6-CV-1356-BCKQ-TH-YKCV-PHUONG-THAO)
Tải về    icon-download.png
323/BC-VKS
15/6/2018 Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng công tác kiểm sát 6 tháng cuối năm 2018 (7-BC-323-KQKS-6-THANG-DAU-2018-CUA-VKSND TP)
Tải về    icon-download.png
243/BC-TA 14/6/2018 Báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 (8-BC-243-TAND-TP)
Tải về    icon-download.png
440/BC-CCTHADS
14/6/2018
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 (9-BC-440-BC-THA-KEM-KH)

Tải về     icon-download.png
10/BC-HĐND27/6/2018
Báo cáo thẩm tra công tác xét xử của Tòa án nhân dân, công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân và công tác thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2018 (9-1-BC-10-HDND-THAM-TRA-BC-TA-THA-VKS)

Tải về     icon-download.png
12/BC-HĐND29/6/2018Báo cáo thẩm tra tóm tắt của Ban Pháp chế HĐND TPBT đối với các báo cáo của Uỷ ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bến Tre (9-2-BC-12-HDND-THAM-TRA-TOM-TAT-BC-TA-THA-VKS)
Tải về     icon-download.png
6/2018
Viện kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo chuyên đề: Thực trạng thông qua việc làm quen qua các mạng xã hội đế đối tượng hình sự thực hiện hành vi phạm tội; những vấn đề cần tránh khi vay nợ ngoài các tổ chức tín dụng do nhà nước quản lý (10-BC-CD- thuc-trang-thong-qua-viec-lam-quen-cac-mang-XH)
Tải về     icon-download.png
59/BC-HĐND 20/6/2018 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018 (12-BC-59-KQ-CTHD-GIÁM-SAT-HDND-TP)
Tải về    icon-download.png
58/BC-UBND 20/6/2018 Báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2018 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 (14-BC-58-HD-TT-HDND-TP-6-THANG-DAU-NAM-2018)
Tải về     icon-download.png
04/BC-KTXH 20/6/2018 Báo cáo sơ kết hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2018 (15-1-BC-04-BC-SO-KET-HD-BAN-KTXH)

Tải về    icon-download.png
08/BC-HĐND
22/6/2018 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (15-2-BC-08-BPC-HDND-TP)

Tải về    icon-download.png
127/TB-MTTQ-BTT
14/6/2018
Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 (16-127-TB-MTTQ-BTT-MAT-TRAN)

Tải về     icon-download.png
1725/TTr-UBND 20/6/2018 Tờ trình thông qua Nghị quyết (có kèm dự thảo) về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2017 (20-1-TTr-1725-NQ-QUYET-TOAN-TCNS-2017)
Tải về    icon-download.png
05/BC-HĐND28/6/2018 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2017 (20-2-BC-05-HDND-TT-DT-NQ-PHE-CHUAN-NSNN-TPBT)
Tải về    icon-download.png
60/TTr-HĐND 20/6/2018 Tờ trình thông qua Chương trình (có kèm dự thảo) hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2019 (20-3-BC-60-TTr-THONG-QUA-CT-HDGS-HDND-TP-2019)
Tải về     icon-download.png
67/TTr-HĐND10/7/2018 Thông qua dự thảo Nghị quyết Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre 2019 (20-4-TTR-THONG-QUA-DT-NQ-GS-HDNDTP-2019)
Tải về     icon-download.png
1720/TTr-UBND 19/6/2018 Tờ trình về việc giới thiệu bầu bổ sung Thành viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016 – 2021 (22-TTr-1720-BBS-TV-UBND-TP)

Tải về    icon-download.png
68/TTr-HĐND11/7/2018 Tờ trình thông qua Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016 -2021 (22-TTr-68-TQ-NQ-PC-BBS-TV-UBND-TP)
Tải về    icon-download.png
09/BC-HĐND27/6/2018Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 (23-2-BC-09-HDND-THAM-TRA-BC-NV-QPAN)
Tải về    icon-download.png
40/GM-HĐND17/5/2018Giấy mời họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2018 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre (GM-40)
Tải về    icon-download.png
43/TB-HĐND28/5/2018
Thông báo kết luận họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 9 (kỳ họp giữa năm 2018) Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI (TB-43)

Tải về    icon-download.png
45/TB-HĐND-MT28/5/2018
Thông báo về việc tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 (TB-45)
Tải về    icon-download.png
51/GM-HĐND
05/6/2018
Giấy mời triệu tập kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) (GM-51)
Tải về    icon-download.png
1983/BC-UBND16/7/2018Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI (24-BC-1983-BC-TT-GT-YKDB-KH9)
Tải về    icon-download.png
03/NQ-HĐND16/7/2018Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2019 (25-NQ-03-CTGS-HDND-2019) Chính thức
Tải về    icon-download.png
04/NQ-HĐND16/7/2018Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 (26-NQ-04-PC-KQ-BAU-UVUB) Chính thức
Tải về    icon-download.png

Tổng hợp tất cả tài liệu thành file​ nén .rar​​

Tải về    icon-download.png

Tổng hợp tất cả tài liệu thành file nén .zip​

Tải về    icon-download.png


Lượt người xem:  1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com