Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 24/01/2018, 09:00
Tài liệu kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2018
24/01/2018 | Ủy ban nhân dân Tp Bến Tre
Tài liệu kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2018
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Phân loại Đường dẫn tải về
258/TTr-UBND26/01/2018Tờ trình ban hành Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại 2 (TTR-258) Tải về    icon-download.png
285/TTr-UBND
29/01/2018Tờ trình về việc giới thiệu bầu bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 (TTR-285-Gioi-thieu-bau-bo-sung-Thanh-vien-UBND-TP​)​​ Tải về    icon-download.png
10/TTr-HĐND
30/01/2018
Tờ trình thông qua Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (TTR-10-Thong-qua-NQ-phe-chuan-ket-qua-bau-bo-sung-UV-UBND-TP)
Tải về    icon-download.png
25/BC-KTXH
30/01/2018
Báo cáo thẩm tra Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại 2 (BC-25-Tham-tra-cua-Ban-KTXH-De-an-de-nghi-cong-nhan-TPBT-la-do-thi-loai-2)
Tải về    icon-download.png
26/BC-KTXH
30/01/2018
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại 2 (BC-26-Tham-tra-cua-Ban-KTXH-ve-du-thao-NQ-De-an-cong-nhan-TPBT-la-do-thi-loai-2)
Tải về    icon-download.png
Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại 2​
24/01/2018Thuyết trình đề án (Thuyet-minh-de-an-dtl2-2018) Tải về    icon-download.png
24/01/2018Phụ lục số liệu đề án (Phu-luc-so-lieu-dtl2-2018) Tải về    icon-download.png
Các bản đồ kèm theo​
24/01/2018Bản đồ mối liên hệ vùng (1-MLH-DTL2-2018) Tải về    icon-download.png
24/01/2018Bản đồ hành chính (2-HC-DTL2-2018) Tải về    icon-download.png
24/01/2018Bản đồ hiện trạng SDD và các công trình xây dựng (3-HTSDD-DTL2-2018) Tải về    icon-download.png
24/01/2018Bản đồ định hướng phát triển không gian (4-PTKG-DTL2-2018) Tải về    icon-download.png
24/01/2018Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (5-QHSDD-DTL2-2018) Tải về    icon-download.png
24/01/2018Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật (6-HTKT-DTL2-2018)​ Tải về    icon-download.png
13BB/HĐND08/02/2018Biên bản kỳ họp thứ 8 (BB 13-ky-hop-thu 8)
Tải về    icon-download.png
01/NQ-HĐND02/02/2018Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021​ (Nghi-quyet-01-HDND-8) Tải về    icon-download.png
02/NQ-HĐND02/02/2018 Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại 2 (Nghi-quyet-02-HDND-8​) Tải về    icon-download.png
Lượt người xem:  1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com