Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 31/10/2017, 16:00
Tài liệu kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2017
31/10/2017 | Ủy ban nhân dân Tp Bến Tre

Đã sắp xếp lại tài liệu theo trình tự nội dung kỳ họp.

Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Phân loại Đường dẫn tải về
4004/BC-UBND27/11/2017Báo cáo tóm tắt Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (02-BC 4004)
Tải về     icon-download.png
4006/KH-UBND27/11/2017Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2018 (03-2-KH 4006)
Tải về     icon-download.png
3932/BC-UBND21/11/2017Báo cáo tình hình thu chi ng​ân sách năm 2017 (04-3931-3932_BC-Tinh_hinh_thu_chi_ngan_sach)
Tải về     icon-download.png
3936/PA-UBND21/11/2017Phương án Phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2018 (06-3935-3936-PA-UBND)
Tải về     icon-download.png
3940/BC-UBND21/11/2017Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020 (09-3940-BC-UBND) Tải về     icon-download.png
3938/BC-UBND21/11/2017Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến tre năm 2018 (07-3937-3938-BC-UBND)
Tải về     icon-download.png
3939/TTr-UBND21/11/2017Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết v​ề định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020 (08-3939-TTr-UBND)
Tải về     icon-download.png
​​​​4159/BC-UBND11/12/2017 Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố đóng góp văn kiện của UBND thành phố trình kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XI (08/12/2017) (4159)​​
Tải về     icon-download.png
537/BC-VKS21/11/2017Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Bến Tre khóa XI (11-537-BC-VKS)
Tải về     icon-download.png
436/BC-TA21/11/2017Báo cáo tổng kết công tác xét xử năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 (13-436-BC-TA)
Tải về     icon-download.png
959/BC-CCTHA21/11/2017Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (12-959-BC-CCTHA)
Tải về     icon-download.png
38/BC-HĐND01/12/2017 Báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre (10/12/2017)​​
Tải về     icon-download.png
​181/TB-MTTQ-BTT28/11/2017Thông báo Kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 (14-181-tb)​ 22/11/2017
Tải về     icon-download.png
3543/TTr-UBND28/11/2017Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 (21-ttr-3543) 06/11/2017 (còn bổ sung)
Tải về     icon-download.png
4007/TTr-UBND27/11/2017Tờ trình Ban hành Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (có kèm dự thảo) (23-TTR 4007)
Tải về     icon-download.png
37/BC-HĐND01/12/2017Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2018 (01/12/2017) (47-BC-37-BPC)
Tải về     icon-download.png
3941/TTr-UBND21/11/2017Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2018 (24-3941-TTr-UBND)
Tải về     icon-download.png
20/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2018 (04/12/2017) (35-BC-20-BKTXH)
Tải về     icon-download.png
​​​​11/12/2017 Dự thảo lần 2 Nghị quyết về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2018
Tải về     icon-download.png
3943/TTr-UBND21/11/2017Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020 (26-3943-TTr-UBND)
Tải về     icon-download.png
​​​​11/12/2017 Dự thảo lần 2 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020 (Du-thao-lan-2-3943)
Tải về     icon-download.png
22/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 (06/12/2017) (37-BC-22-BKTXH)
Tải về     icon-download.png
3942/TTr-UBND21/11/2017Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre 2018 (25-3942-TT) Tải về     icon-download.png
21/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2018 (06/12/2017) (36-BC-21-BKTXH)
Tải về     icon-download.png
4085/TTr-UBND04/12/2017Tờ trình về việc xin thông qua Nghị quyết về định mức vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 (có kèm dự thảo lần 2) (06/12/2017) (42-TTR-4085)
Tải về     icon-download.png
23/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về định mức vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 (06/12/2017) (38-BC-23-BKTXH)
Tải về     icon-download.png
133/TTr-HĐND30/11/2017Tờ trình về việc thông qua dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình s​ự và kiểm sát xét xử vụ án hình sự năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre (có kèm nội dung Dự thảo Nghị quyết) (28-TTR-133) – 24/11/2017

Tải về     icon-download.png
130/TTr-HĐND30/11/2017Tờ trình thông qua Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Bến Tre (TTR-130) 24/11/2017
Dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Bến Tre (27-TTR-130)

Tải về     icon-download.png
137/TTr-HĐND08/12/2017 Tờ trình thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố Bến Tre năm 2018 (07/12/2017) (48-137-Ttr-HDND)
Tải về     icon-download.png
138/TTr-HĐND08/12/2017Tờ trình thông qua Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND thành phố Bến Tre năm 2018 (07/12/2017) (49-138-TTr-HDND)
Tải về     icon-download.png
120/GM-HĐND20/11/2017Giấy mời triệu tập kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI (Nhiệm kỳ 2016- 2021) (00-120-GM-HDND)
Tải về     icon-download.png
3930/BC-UBND21/11/2017Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 (01-BC 3930)
Tải về     icon-download.png
4005/TTr-UBND27/11/2017Tờ trình Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2018 (03-1-TTR 4005)
Tải về     icon-download.png
4082/UBND-TH04/12/2017Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2018 (03-3-cv 4082) (Mới cập nhật 04/12/2017)
Tải về     icon-download.png
3934/BC-UBND21/11/2017Báo cáo Tình hình sử dụng nguồn kết dư ngân sách, dự phòng ngân sách, 6 tháng cuối năm 2017 (05-3933-3934-BC-UBND)
Tải về     icon-download.png
3530/BC-UBND28/11/2017Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri thành phố sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI (10-BC-3530-giai-trinh-y-kien-cu-tri-sau-ky-hop-thu-6) 03/11/2017 (còn bổ sung)
Tải về     icon-download.png
126/BC-HĐND27/11/2017Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI (15-BC 126)
Tải về     icon-download.png
​32/BC-HĐND30/11/2017Báo cáo kết quả hoạt động của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (16-BC-32-BPC) 24/11/2017
Tải về     icon-download.png
​02/BC-KTXH30/11/2017 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bến Tre năm 2017 (17-BC-02-BKTXH) – 27/11/2017
Tải về     icon-download.png
131/TTr-HĐND
134/BC-HĐND
30/11/2017Tờ trình Thông qua báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Bến Tre (18-TTR-131-134) – 24/11/2017
Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Bến Tre đối với Uỷ ban nhân dân phường Phú Tân, Uỷ ban nhân dân xã Phú Hưng và Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố (18-TTR-131-134) – 24/11/2017

Tải về     icon-download.png
​132/TTr-ĐGS
127/BC-ĐGS
30/11/2017Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả giám sát công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự và kiểm sát xét xử vụ án hình sự năm 2017 tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre (19-TTR-132-127) – 24/11/2017
Báo cáo kết quả giám sát cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre (19-TTR-132-127) – 28/11/2017

Tải về     icon-download.png
125/BC-HĐND27/11/2017Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nghị Quyết năm 2017, Chương trình xây dựng Nghị Quyết năm 2018 của HĐND thành phố Bến Tre (20-BC 125)
Tải về     icon-download.png
3550/TTr-UBND28/11/2017Tờ trình về việc giới thiệu bầu bổ sung Thành viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021(22-ttr-3550) 06/11/2017
Tải về     icon-download.png
14/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 (06/12/2017) (29-BC-14-BKTXH)
Tải về     icon-download.png
15/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra về tình hình thu, chi ngân sách năm 2017 và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2018 (06/12/2017) (30-BC-15-BKTXH)
Tải về     icon-download.png
16/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 (06/12/2017) (31-BC-16-BKTXH)
Tải về     icon-download.png
17/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra Tờ trình về định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 (06/12/2017) (32-BC-17-BKTXH)
Tải về     icon-download.png
18/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2011 – 2015 và kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 (06/12/2017) (33-BC-18-BKTXH)
Tải về     icon-download.png
19/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra Kết quả giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Bến Tre Khóa XI (06/12/2017) (34-BC-19-BKTXH)
Tải về     icon-download.png
​24/BC-KTXH05/12/2017Báo cáo thẩm tra Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến tre năm 2018 (06/12/2017) (39-BC-24-BKTXH)
Tải về     icon-download.png
Dự thảo (lần 2) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2018 (6/12/2017) (40-Du-thao-lan-2-NQ-KH-dau-tu-nguon-von-NS)
Tải về     icon-download.png
4084/TTr-UBND04/12/2017 Tờ trình về định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 (06/12/2017) (41-ttr-4084)
Tải về     icon-download.png
4105/TTr-UBND05/12/2017Tờ trình về việc bổ sung nội dung phương án phân bổ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 của thành phố Bến Tre (06/12/2017) (43-ttr-4105)
Tải về     icon-download.png
34/BC-BPC01/12/2017Báo cáo thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2017 và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 (01/12/2017) (44-BC-34-BPC)
Tải về     icon-download.png
35/BC-HĐND01/12/2017Báo cáo thẩm tra công tác xét xử của Tòa án nhân dân, công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân và công tác thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre năm 2017 (07/12/2017) (45-BC-35-BPC)
Tải về     icon-download.png
36/BC-HĐND01/12/2017Báo cáo thẩm tra Kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri (01/12/2017) (46-BC-36-BPC)
Tải về     icon-download.png
139/BC-HĐND08/12/2017Báo cáo Sử dụng kinh phi năm 2017, dự toán kinh phí năm 2018 (07/12/2017) (50-139-BC)
Tải về     icon-download.png
139/BC-HĐND07/12/2017 Báo cáo sử dụng kinh phí năm 2017, dự toán kinh phí năm 2018 (10/12/2017) (bc-139)​​
Tải về     icon-download.png
11/12/2017 Phiếu chất vấn Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre – Khóa XI (11/12/2017) (Phieu-chat-van)​​
Tải về     icon-download.png
4157/TTr-UBND
4139/BC-UBND
4138/KH-UBND
11/12/2017 +Tờ trình về việc điều chỉnh báo cáo tóm tắt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2018
+Báo cáo tóm tắt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
+Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2018 07/12/2017

Tải về     icon-download.png
​​​​4158/TTr-UBND
4137/BC-UBND
Tờ trình thông qua báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2017
Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2017

Tải về     icon-download.png
​​​​02/2017/NQ-HĐND12/12/2017
Nghị quyết về định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020
Chính thức
Tải về     icon-download.png
​​​​03/2017/NQ-HĐND12/12/2017
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2018
Chính thức
Tải về     icon-download.png
​​​​04/2017/NQ-HĐND12/12/2017
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020
Chính thức
Tải về     icon-download.png
​​​​​ Tổng hợp tất cả tài liệu thành file​ nén .rar​​
Tải về     icon-download.png


Tổng hợp tất cả tài liệu thành file nén .zip​
Tải về     icon-download.png
Lượt người xem:  1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com