Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 31/10/2017, 15:00
Tài liệu kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2017
31/10/2017 | Ủy ban nhân dân Tp Bến Tre
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Phân loại Đường dẫn tải về
1595/BC-UBND
14/6/2017
Báo cáo Bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016 (01-TL-1595)
Tải về    icon-download.png
1596/BC-UBND
14/6/2017Báo cáo tóm tắt Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2017 (02-TL-1596)
Tải về    icon-download.png
1598/TTr-UBND
1599/BC-UBND
14/6/2017​Tờ trình Thông qua báo cáo tình hình và kết​ quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2017 (03-TL-1598-1599)
Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2017 (03-TL-1598-1599)​
Tải về    icon-download.png​​
1597/TTr-UBND
1057/BC-UBND
14/6/2017
24/4/2017
Tờ trình Thông qua báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách 2016 (04-TL-1597)
Báo cáo Thuyết minh quyết toán thu, chi ngân sách 2016 (04-TL-1597)
Tải về     icon-download.png
1600/TTr-UBND
1601/BC-UBND
14/6/2017
Tờ trình Thông qua báo cáo ước thực hiện tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (05-TL-1600)
Báo cáo Tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (05-TL-1600)

Tải về     icon-download.png
1643/TTr-UBND
1644/BC-UBND
19/6/2017
Tờ trình Về việc thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 6 tháng đầu năm 2017 (06-TL-1643)
Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 6 tháng đầu năm 2017 (06-TL-1643)

Tải về     icon-download.png
1647/TTr-UBND
19/6/2017
Tờ trình Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017(07-TL-1647)

Tải về     icon-download.png
1640/TTr-UBND
19/6/2017
Tờ trình Về việc đổi tên trường Mầm non Phú Khương (phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) (08-TL-1640)
Tải về     icon-download.png
1683/BC-UBND
21/6/2017
Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp phương án đổi tên trường học trên địa bàn thành phố Bến Tre (09-TL-1683)

Tải về     icon-download.png
1605/TTr-UBND
14/6/2017
 Tờ trình Về việc cho chủ trương thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Bến Tre, tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI (10-TL-1605)

Tải về    icon-download.png
​1672/TTr-UBND
21/6/2017
Tờ trình Về việc thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (11-TL-1672)

Tải về    icon-download.png
167/BC-TA
05/6/2017
Báo cáo Công tác xét xử 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017 (12-TL-167-BC-TA)

Tải về     icon-download.png
212/BC-CCTHADS
31/3/2017 Báo cáo Kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017, Nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017 (13-TL-212-BC-CCTHADS)

Tải về    icon-download.png
01/BC-KTXH
26/6/2017
Báo cáo thẩm tra Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 (14-TL-01-BC-KTXH)

Tải về    icon-download.png
16/BC-BPC
22/6/2017
Báo cáo thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng  - an ninh 6 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 (15-TL-16-BC-BPC)

Tải về    icon-download.png
01/BC-KTXH
26/6/2017
Báo cáo Sơ kết hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre 6 tháng đầu năm 2017 (16-TL-01-BC-KTXH-SO KET HOAT DONG)

Tải về     icon-download.png
​19/BC-HĐND
22/6/2017
Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (17-TL-BC-HDND)
Tải về     icon-download.png
132/TB-MTTQ-BTT
19/6/2017
Thông báo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 (18-TL-TB-MTTQ-BTT)
Tải về     icon-download.png
47/BC-HĐND
20/6/2017
Báo cáo Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Thường trực Hội đống nhân dân thành phố khóa XI (19-TL-BC-HDND)
Tải về     icon-download.png
49/TTr-HĐND
23/6/2017
Tờ trình Thông qua Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2018 (20-TL-TTR-HDND)
Tải về     icon-download.png
44/TTr-HĐND
45/TTr-HĐND

20/6/2017
Tờ trình Bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (21-TL-44-TTR-HDND)
Tờ trình Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (21-TL-44-TTR-HDND)

Tải về     icon-download.png
1536/BC-UBND
842/BC-UBND
08/6/2017
04/4/2017
Báo cáo bổ sung giải quyết ý kiến cử tri thành phố sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI (22-TL-1536-BC-UBND)
Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri thành phố sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI (22-TL-1536-BC-UBND)

Tải về     icon-download.png
1642/TTr-UBND
16/6/2017
Tờ trình Thông qua Nghị quyết về việc đổi tên trường học trên địa bàn thành phố Bến Tre 19/6/2017 23-TL-1642-TTR-UBND
182/BC-TĐVB Báo cáo về việc thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (23-TL-1642-TTR-UBND)

Tải về     icon-download.png
1645/TTr-UBND
19/6/2017
Tờ trình Thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 2017 (24-TL-1645-TTR-UBND)

Tải về     icon-download.png
1606/TTr-UBND
14/5/2017
Tờ trình Thông qua Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2016 (25-TL-1606-TTR-UBND)

Tải về     icon-download.png
1646/TTr-UBND
19/6/2017Tờ trình Thông qua Nghị quyết về việc bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 (26-TL-1646-TTR-UBND)

Tải về     icon-download.png

Tải tất cả tài liệu với file nén .rar Tải về     icon-download.png

Tải tất cả tài liệu với file nén ​.zip Tải về     icon-download.png
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Lượt người xem:  1

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com