Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Thông tin tuyển dụng
Thông báo Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018 
 
Thông báo về việc thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018 
 
​​Công dân Việt Nam, có sức khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn, có lý lịch rõ ràng, không quá 25 tuổi. Tốt nghiệp Đại học trở lên.Nhận hồ sơ: Từ nay đến ngày 20/01/2018 tại Thành đoàn Bến Tre, số 24, Hai Bà Trưng, Phường 2, TP. Bến Tre, ĐT: 02753.829320 - 0944.533.226, Anh Phú.Văn bản: TB-tuyen dung-Thanh-Doan.PDF​ 
 
Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre  
 
 
 
  
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
839Thông báo Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018Thông báo Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018
Thông báo Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018

​Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi:QD-1015.PDF

Thông báo thu phí tuyển dụng đối với thí sinh đủ điều kiện:TB-623.PDF


3/14/2018 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Phòng Nội vụ - UBND thành phố Bến TreNo
838Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-03 đến 18-03-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-03 đến 18-03-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-03 đến 18-03-2018
3/12/2018 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
836Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 05-03 đến 11-03-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 05-03 đến 11-03-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 05-03 đến 11-03-2018
3/6/2018 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
835Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 26-02 đến 04-03-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 26-02 đến 04-03-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 26-02 đến 04-03-2018
2/27/2018 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
834Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-02 đến 22-02-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-02 đến 22-02-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 12-02 đến 22-02-2018
2/12/2018 8:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
833Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 05-02 đến 10-02-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 05-02 đến 10-02-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 05-02 đến 10-02-2018
2/5/2018 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
828Tài liệu kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2018Tài liệu kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2018
Tài liệu kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2018
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Phân loại Đường dẫn tải về
258/TTr-UBND26/01/2018Tờ trình ban hành Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại 2 (TTR-258) icon-download.png
285/TTr-UBND
29/01/2018Tờ trình về việc giới thiệu bầu bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 (TTR-285-Gioi-thieu-bau-bo-sung-Thanh-vien-UBND-TP​)​​ icon-download.png
10/TTr-HĐND
30/01/2018
Tờ trình thông qua Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (TTR-10-Thong-qua-NQ-phe-chuan-ket-qua-bau-bo-sung-UV-UBND-TP)
icon-download.png
25/BC-KTXH
30/01/2018
Báo cáo thẩm tra Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại 2 (BC-25-Tham-tra-cua-Ban-KTXH-De-an-de-nghi-cong-nhan-TPBT-la-do-thi-loai-2)
icon-download.png
26/BC-KTXH
30/01/2018
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại 2 (BC-26-Tham-tra-cua-Ban-KTXH-ve-du-thao-NQ-De-an-cong-nhan-TPBT-la-do-thi-loai-2)
icon-download.png
Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại 2​
24/01/2018Thuyết trình đề án (Thuyet-minh-de-an-dtl2-2018) icon-download.png
24/01/2018Phụ lục số liệu đề án (Phu-luc-so-lieu-dtl2-2018) icon-download.png
Các bản đồ kèm theo​
24/01/2018Bản đồ mối liên hệ vùng (1-MLH-DTL2-2018) icon-download.png
24/01/2018Bản đồ hành chính (2-HC-DTL2-2018) icon-download.png
24/01/2018Bản đồ hiện trạng SDD và các công trình xây dựng (3-HTSDD-DTL2-2018) icon-download.png
24/01/2018Bản đồ định hướng phát triển không gian (4-PTKG-DTL2-2018) icon-download.png
24/01/2018Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (5-QHSDD-DTL2-2018) icon-download.png
24/01/2018Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật (6-HTKT-DTL2-2018)​ icon-download.png
13BB/HĐND08/02/2018Biên bản kỳ họp thứ 8 (BB 13-ky-hop-thu 8)
icon-download.png
01/NQ-HĐND02/02/2018Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021​ (Nghi-quyet-01-HDND-8) icon-download.png
02/NQ-HĐND02/02/2018 Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre là đô thị loại 2 (Nghi-quyet-02-HDND-8​) icon-download.png
1/24/2018 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
827Thông báo về việc thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018Thông báo về việc thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018
Thông báo về việc thi tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2018

​Kế hoạch:KH 211.PDF

Thông báo:THONG-BAO-SO-237.doc

Mẫu đơn đăng ký:MAU DON DANG KY THI TUYEN CC XA.docx

Mẫu sơ yếu lý lịch:So_yeu_ly_lich_tu_thuat.doc


1/23/2018 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Phòng Nội vụ - UBND thành phố Bến TreYes
831Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 15-01 đến 19-01-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 15-01 đến 19-01-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 15-01 đến 19-01-2018
1/15/2018 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
826Thông báo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CPngày 01/01/2018 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Bến TreThông báo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CPngày 01/01/2018 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Bến Tre
Thông báo đăng tải tập tin Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết sô 11/NQ-HĐND và Kế hoạch số 4195/KH-UBND

​Văn bản số 21/UBND-TH của UBND tỉnh: 21UB_20180103034733895890_000.00.29.H07.pdf

Văn bản số 48/UBND-TCKH của UBND thành phố: 48-UBND-TCKH.PDF

Văn bàn số 11/NQ-HĐND của HĐND thành phố: 11-NQ-HDND.PDF

Văn bản số 4195/KH-UBND của UBND thành phố: 4195-KH-UBND.PDF

1/9/2018 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Phòng Tài chính kế hoạch - UBND thành phố Bến TreNo
824Thông báo Quyết định về việc cho thuê thửa đất số 38 và 39, tờ bản đồ số 47 tọa lạc tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreThông báo Quyết định về việc cho thuê thửa đất số 38 và 39, tờ bản đồ số 47 tọa lạc tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Thông báo Quyết định về việc cho thuê thửa đất số 38 và 39, tờ bản đồ số 47 tọa lạc tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

​Văn bản Quyết định số 18/QĐ-UBND: QD-18.PDF

1/8/2018 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
825ThôngThông báo Quyết định về việc cho thuê thửa đất số 795a, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreThôngThông báo Quyết định về việc cho thuê thửa đất số 795a, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
ThôngThông báo Quyết định về việc cho thuê thửa đất số 795a, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

​​Văn bản Quyết định số 20/QĐ-UBND:QD-20.PDF

1/8/2018 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
830Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 08-01 đến 12-01-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 08-01 đến 12-01-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 08-01 đến 12-01-2018
1/8/2018 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
823Thông báo về việc thu lệ phí Môn bài năm 2018 Thông báo về việc thu lệ phí Môn bài năm 2018
Thông báo về việc thu lệ phí Môn bài năm 2018

phi-mon-bai.jpg

Tập tin tải vềPhi-mon-bai-2018.doc:​

1/4/2018 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyên truyền1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
829Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 01-01 đến 05-01-2018Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 01-01 đến 05-01-2018
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 01-01 đến 05-01-2018
1/2/2018 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
822Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống VNPT-iOffice 3.0Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống VNPT-iOffice 3.0

​Hướng dẫn chung: HDSD iOffice (BTE)v3_102017.doc

Hướng dẫn tính năng mới: Huong dan su dung tinh nang dieu hanh cong viec.doc

1/2/2018 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
821Thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng làm việc tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bến TreThông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng làm việc tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bến Tre

​Công dân Việt Nam, có sức khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn, có lý lịch rõ ràng, không quá 25 tuổi. Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Nhận hồ sơ: Từ nay đến ngày 20/01/2018 tại Thành đoàn Bến Tre, số 24, Hai Bà Trưng, Phường 2, TP. Bến Tre, ĐT: 02753.829320 - 0944.533.226, Anh Phú.

Văn bản: TB-tuyen dung-Thanh-Doan.PDF

12/25/2017 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Mai Văn PhúNo
820Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre
Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre
12/25/2017 10:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Phòng Nội vụ - UBND thành phố Bến TreNo
832Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 11-12 đến 17-12-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 11-12 đến 17-12-2017
Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 11-12 đến 17-12-2017
12/11/2017 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
819Thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phốThông báo thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố
12/8/2017 2:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Phòng Nội vụ - UBND thành phố Bến TreNo
818Quyết định về việc công bố kết quả điểm thi của thí sinh tham dự kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Bến TreQuyết định về việc công bố kết quả điểm thi của thí sinh tham dự kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Bến Tre
12/7/2017 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Tuyển dụng công chức, Thông tin tuyển dụng1Phòng Nội vụ - UBND thành phố Bến TreNo
817Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 04-12 đến 09-12-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 04-12 đến 09-12-2017
12/4/2017 9:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Lịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
816Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 27-11 đến 02-12-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 27-11 đến 02-12-2017
11/28/2017 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
815Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 20-11 đến 26-11-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 20-11 đến 26-11-2017
11/20/2017 3:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
813Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến TreThông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre
11/16/2017 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyển dụng1Phòng Nội vụ - UBND thành phố Bến TreNo
814Thông báo thời gian, địa điểm, tài liệu ôn tập và tổ chức kiểm tra, sát hạch trong kỳ xét tuyển viên chức Trung tân Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến TreThông báo thời gian, địa điểm, tài liệu ôn tập và tổ chức kiểm tra, sát hạch trong kỳ xét tuyển viên chức Trung tân Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre
11/16/2017 11:00 AMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban, Thông tin tuyển dụng1Phòng Nội vụ - UBND thành phố Bến TreNo
808Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 13-11 đến 19-11-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 13-11 đến 19-11-2017
11/14/2017 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
812Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 06-11 đến 12-11-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 06-11 đến 12-11-2017
11/8/2017 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
806Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 30-10 đến 04-11-2017Thông báo lịch làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre từ ngày 30-10 đến 04-11-2017
10/31/2017 5:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgLịch công tác đơn vị1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
805Tài liệu kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2017Tài liệu kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2017

Đã sắp xếp lại tài liệu theo trình tự nội dung kỳ họp.

Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Phân loại Đường dẫn tải về
4004/BC-UBND27/11/2017Báo cáo tóm tắt Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (02-BC 4004)
icon-download.png
4006/KH-UBND27/11/2017Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2018 (03-2-KH 4006)
icon-download.png
3932/BC-UBND21/11/2017Báo cáo tình hình thu chi ng​ân sách năm 2017 (04-3931-3932_BC-Tinh_hinh_thu_chi_ngan_sach)
icon-download.png
3936/PA-UBND21/11/2017Phương án Phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2018 (06-3935-3936-PA-UBND)
icon-download.png
3940/BC-UBND21/11/2017Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020 (09-3940-BC-UBND) icon-download.png
3938/BC-UBND21/11/2017Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến tre năm 2018 (07-3937-3938-BC-UBND)
icon-download.png
3939/TTr-UBND21/11/2017Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết v​ề định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020 (08-3939-TTr-UBND)
icon-download.png
​​​​4159/BC-UBND11/12/2017 Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố đóng góp văn kiện của UBND thành phố trình kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XI (08/12/2017) (4159)​​
icon-download.png
537/BC-VKS21/11/2017Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Bến Tre khóa XI (11-537-BC-VKS)
icon-download.png
436/BC-TA21/11/2017Báo cáo tổng kết công tác xét xử năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 (13-436-BC-TA)
icon-download.png
959/BC-CCTHA21/11/2017Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (12-959-BC-CCTHA)
icon-download.png
38/BC-HĐND01/12/2017 Báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre (10/12/2017)​​
icon-download.png
​181/TB-MTTQ-BTT28/11/2017Thông báo Kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 (14-181-tb)​ 22/11/2017
icon-download.png
3543/TTr-UBND28/11/2017Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 (21-ttr-3543) 06/11/2017 (còn bổ sung)
icon-download.png
4007/TTr-UBND27/11/2017Tờ trình Ban hành Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (có kèm dự thảo) (23-TTR 4007)
icon-download.png
37/BC-HĐND01/12/2017Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2018 (01/12/2017) (47-BC-37-BPC)
icon-download.png
3941/TTr-UBND21/11/2017Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2018 (24-3941-TTr-UBND)
icon-download.png
20/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2018 (04/12/2017) (35-BC-20-BKTXH)
icon-download.png
​​​​11/12/2017 Dự thảo lần 2 Nghị quyết về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2018
icon-download.png
3943/TTr-UBND21/11/2017Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020 (26-3943-TTr-UBND)
icon-download.png
​​​​11/12/2017 Dự thảo lần 2 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016-2020 (Du-thao-lan-2-3943)
icon-download.png
22/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 (06/12/2017) (37-BC-22-BKTXH)
icon-download.png
3942/TTr-UBND21/11/2017Tờ trình + Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre 2018 (25-3942-TT) icon-download.png
21/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2018 (06/12/2017) (36-BC-21-BKTXH)
icon-download.png
4085/TTr-UBND04/12/2017Tờ trình về việc xin thông qua Nghị quyết về định mức vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 (có kèm dự thảo lần 2) (06/12/2017) (42-TTR-4085)
icon-download.png
23/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về định mức vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 (06/12/2017) (38-BC-23-BKTXH)
icon-download.png
133/TTr-HĐND30/11/2017Tờ trình về việc thông qua dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình s​ự và kiểm sát xét xử vụ án hình sự năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre (có kèm nội dung Dự thảo Nghị quyết) (28-TTR-133) – 24/11/2017

icon-download.png
130/TTr-HĐND30/11/2017Tờ trình thông qua Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Bến Tre (TTR-130) 24/11/2017
Dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Bến Tre (27-TTR-130)

icon-download.png
137/TTr-HĐND08/12/2017 Tờ trình thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố Bến Tre năm 2018 (07/12/2017) (48-137-Ttr-HDND)
icon-download.png
138/TTr-HĐND08/12/2017Tờ trình thông qua Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND thành phố Bến Tre năm 2018 (07/12/2017) (49-138-TTr-HDND)
icon-download.png
120/GM-HĐND20/11/2017Giấy mời triệu tập kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI (Nhiệm kỳ 2016- 2021) (00-120-GM-HDND)
icon-download.png
3930/BC-UBND21/11/2017Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 (01-BC 3930)
icon-download.png
4005/TTr-UBND27/11/2017Tờ trình Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2018 (03-1-TTR 4005)
icon-download.png
4082/UBND-TH04/12/2017Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2018 (03-3-cv 4082) (Mới cập nhật 04/12/2017)
icon-download.png
3934/BC-UBND21/11/2017Báo cáo Tình hình sử dụng nguồn kết dư ngân sách, dự phòng ngân sách, 6 tháng cuối năm 2017 (05-3933-3934-BC-UBND)
icon-download.png
3530/BC-UBND28/11/2017Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri thành phố sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI (10-BC-3530-giai-trinh-y-kien-cu-tri-sau-ky-hop-thu-6) 03/11/2017 (còn bổ sung)
icon-download.png
126/BC-HĐND27/11/2017Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI (15-BC 126)
icon-download.png
​32/BC-HĐND30/11/2017Báo cáo kết quả hoạt động của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (16-BC-32-BPC) 24/11/2017
icon-download.png
​02/BC-KTXH30/11/2017 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bến Tre năm 2017 (17-BC-02-BKTXH) – 27/11/2017
icon-download.png
131/TTr-HĐND
134/BC-HĐND
30/11/2017Tờ trình Thông qua báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Bến Tre (18-TTR-131-134) – 24/11/2017
Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Bến Tre đối với Uỷ ban nhân dân phường Phú Tân, Uỷ ban nhân dân xã Phú Hưng và Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố (18-TTR-131-134) – 24/11/2017

icon-download.png
​132/TTr-ĐGS
127/BC-ĐGS
30/11/2017Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả giám sát công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự và kiểm sát xét xử vụ án hình sự năm 2017 tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre (19-TTR-132-127) – 24/11/2017
Báo cáo kết quả giám sát cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre (19-TTR-132-127) – 28/11/2017

icon-download.png
125/BC-HĐND27/11/2017Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nghị Quyết năm 2017, Chương trình xây dựng Nghị Quyết năm 2018 của HĐND thành phố Bến Tre (20-BC 125)
icon-download.png
3550/TTr-UBND28/11/2017Tờ trình về việc giới thiệu bầu bổ sung Thành viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021(22-ttr-3550) 06/11/2017
icon-download.png
14/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 (06/12/2017) (29-BC-14-BKTXH)
icon-download.png
15/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra về tình hình thu, chi ngân sách năm 2017 và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2018 (06/12/2017) (30-BC-15-BKTXH)
icon-download.png
16/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 (06/12/2017) (31-BC-16-BKTXH)
icon-download.png
17/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra Tờ trình về định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 (06/12/2017) (32-BC-17-BKTXH)
icon-download.png
18/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2011 – 2015 và kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 (06/12/2017) (33-BC-18-BKTXH)
icon-download.png
19/BC-KTXH04/12/2017Báo cáo thẩm tra Kết quả giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Bến Tre Khóa XI (06/12/2017) (34-BC-19-BKTXH)
icon-download.png
​24/BC-KTXH05/12/2017Báo cáo thẩm tra Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến tre năm 2018 (06/12/2017) (39-BC-24-BKTXH)
icon-download.png
Dự thảo (lần 2) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2018 (6/12/2017) (40-Du-thao-lan-2-NQ-KH-dau-tu-nguon-von-NS)
icon-download.png
4084/TTr-UBND04/12/2017 Tờ trình về định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 (06/12/2017) (41-ttr-4084)
icon-download.png
4105/TTr-UBND05/12/2017Tờ trình về việc bổ sung nội dung phương án phân bổ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 của thành phố Bến Tre (06/12/2017) (43-ttr-4105)
icon-download.png
34/BC-BPC01/12/2017Báo cáo thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2017 và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 (01/12/2017) (44-BC-34-BPC)
icon-download.png
35/BC-HĐND01/12/2017Báo cáo thẩm tra công tác xét xử của Tòa án nhân dân, công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân và công tác thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre năm 2017 (07/12/2017) (45-BC-35-BPC)
icon-download.png
36/BC-HĐND01/12/2017Báo cáo thẩm tra Kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri (01/12/2017) (46-BC-36-BPC)
icon-download.png
139/BC-HĐND08/12/2017Báo cáo Sử dụng kinh phi năm 2017, dự toán kinh phí năm 2018 (07/12/2017) (50-139-BC)
icon-download.png
139/BC-HĐND07/12/2017 Báo cáo sử dụng kinh phí năm 2017, dự toán kinh phí năm 2018 (10/12/2017) (bc-139)​​
icon-download.png
11/12/2017 Phiếu chất vấn Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre – Khóa XI (11/12/2017) (Phieu-chat-van)​​
icon-download.png
4157/TTr-UBND
4139/BC-UBND
4138/KH-UBND
11/12/2017 +Tờ trình về việc điều chỉnh báo cáo tóm tắt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2018
+Báo cáo tóm tắt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
+Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2018 07/12/2017

icon-download.png
​​​​4158/TTr-UBND
4137/BC-UBND
Tờ trình thông qua báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2017
Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2017

icon-download.png
​​​​​ Tổng hợp tất cả tài liệu thành file​ nén .rar​​
icon-download.png


Tổng hợp tất cả tài liệu thành file nén .zip​ icon-download.png
10/31/2017 4:00 PMĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo của Ủy ban1Ủy ban nhân dân Tp Bến TreNo
1 - 30Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com